background
April

April

2006 limited edition corporate calendar for Ukinox Ltd.

Model

Spitsina Oksana

Style

Olga Menshikova, Nataliya Tourkenich

Make-Up

Uriy Stolyarov

Hair

Asya Manvelyan, Irina Semenovskaya

Image close