background
September

September

2006 limited edition corporate calendar for Ukinox Ltd.

Model

Masha

Style

Olga Menshikova, Nataliya Tourkenich

Make-Up

Uriy Stolyarov

Hair

Asya Manvelyan, Irina Semenovskaya

Image close